ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ไขมันทรานส์ (TRANS FAT) ภัยร้ายใกล้ตัว

ไขมันทรานส์ คือ ไขมันที่เกิดจากการนำไขมันจากพืช หรือไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันพืช มาเติมฟองอากาศจากไฮโดรเจนลงไปบางส่วน (Partially Hydrogenated Oil) เพื่อแปลงสภาพให้กลายเป็นของแข็ง หรือกึ่งเหลว กลายเป็นไขมันอิ่มตัว อย่างเช่น เนยเทียม เนยขาว มาร์การีน ครีมเทียม ซึ่ง

ฟิสิกส์ เรื่องทฤษฎีควอนตัม

ค.ศ. 1900 ปรากฏการณ์ธรรมชาติแทบทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์ของนิวตันและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์ (หรือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า) แต่ยังมีบางปรากฏการณ์ที่ทฤษฎีทั้งสองไม่สามารถอธิบายได้ ปรากฏการณ์นั้นคือการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์ควอนตัมและสเปกตรัมของอะตอม ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุของการก าเนิดทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า ทฤษฎีควอนตัม (quantum theory) ซึ่งเสนอโดย แม็กซ์ แพลงค์ เพื่อใช้อธิบายกรณีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุดำ

วิตามินในการช่วยภูมิคุ้มกันสู้โรค และ อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน

วิตามินในการช่วยภูมิคุ้มกันสู้โรค วิตามินเอ วิตามินเอ (vitamin A) เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน มีบทบาทสำคัญต่อการมองเห็นในฐานะที่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโรดอพซิน (rhodopsin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ดูดซับแสงในตัวรับของจอประสาทตา สนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์ และช่วยบำรุงรักษาเซลล์ชนิดเยื่อบุเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร เป็นต้น

ชีววิทยา : อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera) ชั้น มัธยมปลาย

โครงสร้างของแบคทีเรีย (Kingdom Monera) 1. เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กประมาณ 1- 5 ไมโครเมตร โครงสร้างเซลล์แบบโพรคาริโอต (prokaryotic cell) มีผนังเซลล์เป็นสารประกอบเพปทิโดไกลแคน

เรื่องของเซลล์

ความหมายและชนิดของเซลล์              เซลล์ (cell) เป็นโครงสร้างและหน่วยทำงานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด ในบางครั้ง อาจเรียกว่า หน่วยที่เป็นองค์ประกอบของชีวิต “building blocks of life” สิ่งมีชีวิตบาง ชนิด เช่น แบคทีเรีย ประกอบด้วยเซลล์เพียง 3 เซลล์ (unicellular) แต่สัตว์หลายชนิด เช่น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular) (มนุษย์มีเซลล์อยู่ประมาณ 100 ล้าน ล้าน  เซลล์) 

คณิตศาสตร์ให้ง่ายขึ้นกับหลักการ CPA(Concrete Pictorial Abstract)

หลักกการของ CPA ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ หลักการของ  CPA ได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้

วิทยาศาสตร์กับสังคมกับความเชื่อในสังคมไทย

หลายยุคสมัยของไทยที่ผ่านมา ประเทศไทยผ่านมรสุมทางด้านเศรษฐกิจมาไม่น้อย ก็อย่างที่ทราบดีอยู่แล้วว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตอย่างยาวนาน และเมื่อสังคมโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มากขึ้น สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เราเผชิญกับปัญญาเศรษฐกิจดังกล่าว ก็คือเรื่องของ การขาดความสามารถในการผลิต หรือที่เราเรียกว่า “ผลิตภาพ” (Productivity) ของภาคการผลิตนั่นเอง ประชาชนกลุ่มเดิมหรือกลุ่มพื้นฐานที่ยังเป็นเกษตรกรยังขาดความรู้ความสามารถในการสร้างผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพให้ทันต่อตลาดโลกได้