ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

มารู้จักรถยนต์ในกลุ่มรถเครือ volkswagen

Volkswagen ไม่ได้มีแค่รถเต่า แต่คือค่ายผู้ผลิตรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ มารู้จักรถยนต์ในกลุ่มรถเครือ Volkswagen Group Volkswagen Group ถูกยกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลกนี้  เพราะพวกเขามีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอยู่ในเครือหลายแบรนด์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) คืออะไร

คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายที่เน้นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีสาขาหนึ่งที่สำคัญอย่างสาขาคณิตศาสตร์ก็ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย อาจเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์นับเป็นเครื่องมือหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยและการประยุกต์ใช้ซึ่งทำให้เกิดความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน นอกจากมีสาขาคณิตศาสตร์แล้ว ในบางมหาวิทยาลัยยังสาขาคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่แตกต่างออกไป นั่นก็คือ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (applied mathematics)

ปิโตรเลียม แนวคิดแบบชีววิทยา

 ปิโตเลียม (Petroleum) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลที่สำคัญ และเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์และ้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรกล นอกจากนี้ยังสามารถนำมาปรับเปลี่ยนหรือแปรรูปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีและปุ๋ยเคมี เป็นต้น อุตสาหกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

3.1 ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

ชีววิทยา พันธุกรรม : โครโมโซมเเละสารพันธุกรรม ม.4

หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม‎ 1.1 ความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต – ชีววิทยา

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยจากสิ่งมีชีวิตแบบดั้งเดิมสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปจากเดิมทั้ง

มารู้จักสาธารณรัฐเช็ก (The Czech Republic)

มารู้จักสาธารณรัฐเช็ก (The Czech Republic) ข้อมูลทั่วไป สาธารณรัฐเช็ก (The Czech Republic) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกภูมิภาคของยุโรป เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ตำนานกําเนิดของแบรนด์ รองเท้าผ้าใบ คู่ยอกนิยมของโลก

ตำนานกําเนิดของแบรนด์ รองเท้าผ้าใบ คู่ยอกนิยมของโลกเรียงลำดับตามความเก่าแก่ที่กำเนิด