ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

การรักษาดุลยภาพ : ระบบย่อยอาหารของคน Human digestive system

คนเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ จึงทำให้มีกระบวนการย่อยอาหารที่ต่างจากพวกสัตว์กินพืช ซึ่งระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ส่วนที่เป็นท่อทางเดินอาหารที่แบ่งเป็นตอนๆ เป็นอวัยวะต่างๆโดยมีกล้ามเนื้อเรียบรอบหลอดอาหาร โดยกล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ จึงไม่สามารถควบคุมได้ กล้ามเนื้อเรียบส่วนนี้ทำหน้าที่บีบตัวเป็นจังหวะเรียกว่า peristalsis เพื่อให้อาหารเดินทางเดียวกันไม่ไหลย้อนกลับขึ้นมา กล้ามเนื้อเรียบอาจเปลี่ยนเป็นหูรูด sphincters ระหว่างอวัยวะ เพื่อเป็นที่กันอาหารให้อยู่ในส่วนที่ต้องการและในระบบย่อยอาหารยังมีต่อมที่หลั่งน้ำย่อยและน้ำดี เช่น ต่อมน้ำลาย ตับอ่อน ตับและถุงน้ำดี

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus)

ชุดคำสั่งบนระบบปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ทำงานในการใดการหนึ่ง อาจมีประโยชน์ หรือโทษก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางโทษที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้โดยไม่สะดวก

พืช GMO หรือ พืชดัดแปรพันธุกรรม คืออะไร

GMO  ย่อมาจาก Genetically Modified Organism หมายถึง จุลินทรีย์พืชและสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยใช้หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการตัดต่อและปลูกถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรือชนิดเดียวกัน และยีนที่ถูกถ่ายทอดไปนั้นสามารถทำงานสร้างโปรตีนได้เช่นเดิม ดังนั้นการถ่ายยีนจึงทำให้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับยีนนั้นเข้าไปสามารถแสดงลักษณะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ พืชที่ได้รับการถ่ายยีนเข้าไป เรียกว่า พืชตัดต่อยีน (Transgenic plant) และสัตว์ที่ได้รับการถ่ายยีนเข้าไปเรียกว่า สัตว์ตัดต่อยีน.

เนื้อเยื่อพืช plant tissue

1. เนื้อเยื่อเจริญ (Meristem tissue) เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสอยู่ตลอดเวลา แต่ละเซลล์ในเนื้อเยื่อนี้เรียกว่า เซลล์เริ่มต้น (initial cell) มักพบที่บริเวณปลายยอด และปลายรากของพืช

คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด

16 คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ดีที่สุด ซึ่งมีสถาบันผลิตแพทย์ 16 แห่งจากทั้งหมด 22 แห่ง โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้ง สรพ. และ สมพ.

อินเตอร์เน็ต จาก ดาวเทียม พร้อมให้บริการในปี 2563

โครงการ Starlink อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมโดยบริษัท SpaceX ได้ทดสอบใช้งานจริงและพร้อมให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในกลางปี 2563