ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ การใช้ Object Noun Clauses ในประโยค

การใช้ Object Noun Clauses ในประโยค ความนำ คำในภาษาอังกฤษจะมีหน้าที่ที่ชัดเจนของตัวเองว่ามันทำหน้าที่ใดในประโยค หน้าที่ของคำนี้เรียกว่า Parts of Speech ซึ่งมี 8 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

ซอฟท์แวร์ คืออะไร (Software) ?

ซอฟต์แวร์(Software) หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “โปรแกรม” ก็ได้ ซึ่งหมายถึงคำสั่งหรือชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรก็เขียนเป็นคำสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียดและครบถ้วนก็จะเรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (Programmer) สำหรับการเขียนโปรแกรมดังกล่าวใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ หรือหมายถึง ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล เป็นต้น โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาก็จะนำไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมสต็อกสินค้าคงคลัง โปรแกรมคำนวณภาษี โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

oftware (ซอฟต์แวร์) เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่เราไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้โดยตรง เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรม (Program) ที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าใจกันได้

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ประเภทของซอฟต์แวร์ การแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มหลายแบบ ตามประเภทหลัก ๆ ที่ควรรู้ดังนี้

นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน

อีกทั้งยังมีการเสวนาหัวข้อ “ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บริษัท แฮนอัพ เน็ทเวิร์ค จำกัด หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ่งเป้า และตัวแทนพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัตตานี และนราธิวาส รวมไปถึงการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน อาทิ เทคโนโลยี “ธนาคารน้ำใต้ดิน” เทคโนโลยี “ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก” และเทคโนโลยี “ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์

ประโยชน์จาก Nano Technology

นักวิทยาศาสตร์กล่าวกันว่า Nano Technology ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนั้น อาจมีผลกระทบอย่างมากมายต่อประเทศกำลังพัฒนาได้

สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)

1. สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)           นิยาม สมการไดโอแฟนไทน์ (Diophantine equations) คือ สมการพหุนาม ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมีผลเฉลยเป็นจำนวนเต็ม

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่ รง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่