ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

อาการคันสัมพันธ์กับจิตใจ(The Mind and Skin Connection)

โรคจิตหลงผิด (delusional disorder) เป็นความผิดปกติทางจิตใจที่มีอาการหลงผิดหนึ่ง หรือหลายอย่าง แต่ไม่มีอาการ และอาการแสดงของโรคทางจิตเวชอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น schizophrenia และไม่มีอาการประสาทหลอน (hallucinations) ที่ชัดเจน. อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีอาการ

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น(Introduction to graph theory)

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น(Introduction to graph theory) ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น มีเนื้อหาที่เน้นทางด้านทฤษฎีมากกว่าบทประยุกต์ โดยเนื้อหาสำคัญทางทฤษฎีกราฟในเรื่องกราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอเรียนและกราฟแฮลิโทเนียน รวมทั้งกราฟเชิงระนาบ และการฝังของกราฟบนผิว การประยุกต์ของกราฟต้นไม้ กราฟออยเลอเรียน และกราฟแฮมิลโทเนียน

ตรรกศาสตร์ คืออะไร

ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษา โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย อริสโตเติล

สุขภาพดีได้ไม่จำเป็นต้องต้องใช้ยา

อาการไอ ทดแทนด้วย น้ำผึ้ง ซึ่งน้ำผึ้งมีสรรพคุณแก้ไอลดอาการระคายเคืองในลำคออีกทั้งยังช่วยขับเสมหะในปอด และถ้านำน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวผสมเข้าด้วยกันแล้วดื่มจะกลายเป็นเครื่องดื่มยามว่างที่อร่อยรสชาติดีทีเดียว

กราฟีน วัสดุมหัศจรรย์ วัสดุที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยค้นพบกันมา

วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์ กราฟีนได้รับการยกย่องว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์ เพราะมีคุณสมบัติดีเด่นหลายประการรวมอยู่ในตัวเดียวกัน เช่น

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ (Cell Structure and Organelles)

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ (Cell Structure and Organelles) 1) ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ห่อหุ้มเซลล์ ป้องกันไม่ให้ของเหลวต่าง ๆ ภายในเซลล์ได้รับอันตราย พบในเซลล์พืช และแบคทีเรีย องค์ประกอบทางเคมีเป็น เซลลูโลส (cellulose) เป็นส่วนมาก และมีสารโปรตีน และลิกนิน (lignin) บ้าง

พืชมีพิษ

มนุษย์ได้นำพิษของพืชบางชนิดมาใช้ประโยชน์ เช่น นำน้ำยางของพืชที่เป็นพิษมาใช้อาบลูกดอกไม้ ใช้ในการล่าสัตว์ หรือยิงศัตรู และนำพืชที่มีพิษหลายชนิดมาใช้เบื่อปลา ผู้คนพื้นบ้านได้สั่งสมความรู้ และประสบการณ์ ในการเสาะแสวงหาพืชอาหาร ในขณะเดียวกันได้รู้จักพืชที่มีพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงพิษของพืช ที่ทำอันตรายต่อร่างกาย

(Data Science) กับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)?

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)  เป็นศาสตร์แขนงที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดข้อมูล, การเตรียมและการวิเคราะห์ข้อมูล และนำสิ่งเหล่านั้นมาศึกษาและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อข้อมูลและผลลัพท์ที่ได้ไปทำนายอนาคตของสิ่งนั้น ๆ

AI กับมนุษย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

AI กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ AI กับการแพทย์และอุตสาหกรรมยานั้นมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพแบบครบวงจร หรือ Health Technology (Health Tech) นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ วินิจฉัยการค้นคว้าวิจัยทางด้านยาและการแพทย์ แนวทางการนำเทคโนโลยี AI, Machine Learning