ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบกลไกการทำงานหรือฮาร์ดแวร์ของระบบ จึงสามารถแบ่ง หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking )

ในปัจจุบันคนทั่วโลกสนใจกับความคิดสร้างสรรค์กันมาก เพราะทุกวันความรู้และทักษะต่างๆสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน แต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนไม่สามารถเท่าเทียมกันได้ หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรมีศักยภาพสูง เหนือกว่าคู่แข่ง ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

ส่องประวัติทีมผู้ก่อตั้ง Alibaba แจ็ค หม่า

แจ็ค หม่า’ ถือเป็นหน้าเป็นตาของอาลีบาบา (Alibaba) แต่หากลองมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่านอกจากเขาแล้วยังมีบุคคลสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งอีก 17 คน ที่ร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขามาตั้งแต่ก่อตั้งอาลีบาบาเมื่อปี 2542 คำถามที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือ “แล้วพวกเขาคือใครกันบ้าง?”

ปลอดภัยไหม น้ำดื่มจากตู้ยอดเหรียญ

ปัจจุบันประชาชนบริโภคน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมากขึ้น ด้วยความที่ราคาถูก หาง่ายและสะดวกสบาย  อีกอย่างเพราะเชื่อว่าน้ำดื่มจากตู้แบบหยอดเหรียญมีคุณภาพเทียบเท่ากันน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ซึ่งไม่เป็นความจริงเท่าไหร่นัก เพราะน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทจะมีการควบคุมคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ทั้งนี้จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง โดยปี 2561 มีผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ร้อยละ 68.59 สูงขึ้นจากปี 2557 ที่มีเพียงร้อยละ 40.9 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าคุณภาพน้ำมีแนวโน้มดีขึ้น

ตัวอักษรกรีก

ตัวอักษรกรีก เกี่ยวข้องในวิชาดาราศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากนำไปใช้ในระบบเบเยอร์ (Bayer System) ซึ่งเป็นระบบการเรียกชื่อดาวฤกษ์โดยใช้อักษรกรีกนำหน้า และต่อด้วยชื่อกลุ่มดาวที่ดาวดวงนั้นอยู่ อักษรกรีกในแต่ละกลุ่มโดยทั่วไปเรียงตามความสว่าง (บางกรณีเรียงตามเกณฑ์อื่น) เช่น ดาวโพรซีออน เป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมาเล็ก จึงมีชื่อในระบบเบเยอร์ว่า α CMi เมื่อเรียกเป็นชื่อไทย ก็จะเรียกอักษรกรีกตามตารางข้างล่างแล้วตามด้วยชื่อกลุ่มดาวตามชื่อกลุ่มดาวไทยที่บัญญัติไว้ ในกรณีดาวโพรซีออนจึงมีชื่อไทยในระบบเบเยอร์ว่า แอลฟาหมาเล็ก

การศึกษาชีววิทยา

บทเรียนชีววิทยา ม.4 เทอม 1 การศึกษาชีววิทยา

การศึกษาชีววิทยา ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาชีววิทยาจึงต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ต่างๆ ในธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist) หรือนักชีววิทยา (biologist) เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ชีววิทยา-การตอบสนองของพืช

ชีววิทยา-การตอบสนองของพืช          การเจริญเติบโตของพืชต้องการปัจจัยต่าง ๆ ในการเจริญ เช่น น้ำ แสง และแร่ธาตุต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องการฮอร์โมนเพื่อควบคุมการเจริญเติบโต เช่น