ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

กระสวยอวกาศ – เทคโนโลยีอวกาศ

กระสวยอวกาศ จรวดเป็นอุปกรณ์ราคาแพง เมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแล้วไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ การส่งจรวดแต่ละครั้งจึงสิ้นเปลืองมาก นักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาแนวคิดในการสร้างยานขนส่งขนาดใหญ่ที่สามารถเดินทางขึ้นสู่อวกาศแล้วเดินทาง

กลางวันและกลางคืน ฟิสิกส์ด้านดาราศาสตร์

กลางวันกลางคืน โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน ด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เป็นกลางวัน ด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นกลางคืน

มลพิษทางอากาศจากน้ำมันเชื้อเพลิง

ผลกระทบจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง             ผลของการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

รู้จักแก๊สโซลีน(Gasoline) หรือน้ำมันเชื้อเพลิง

แก๊สโซลีนหรือน้ำมันเชื้อเพลิงคืออะไร  น้ำมันเบนซินหรือก๊าซโซลีน (Gasoline) เป็นเชื้อเพลิงที่ระเหยได้ง่าย ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่น โดยกลั่น หรือ ตัดเอาส่วนที่เบาพอเหมาะจาก

เรื่อง ความน่าจะเป็น : การจัดหมู่ (Combination) คณิตศาสตร์ ม.6

การจัดหมู่ (Combination) ได้กล่าวมาแล้วว่าการเรียงสับเปลี่ยนเป็นการจัดของโดยถือลำดับเป็นสำคัญ  และวิธีจัดหมู่เป็นการเลือกของโดย

สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) วิชาเคมี ม.5

สมดุลเคมี หมายถึง สภาวะที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยน แปลงอีกแม้เวลาผ่านไป เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนั้นอยู่ในสมดุล (equilibrium) ทั้งนี้ การดำเนินไปของปฏิกิริยาไม่ได้สิ้นสุดลงแต่ระบบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า สมดุลไดนามิก

ฟิสิกส์เรื่องของไหล ( Fluid) ม.6

ของไหล ( Fluid)           ของเหลวเป็นสถานะหนึ่งของสสาร มีปริมาตรคงตัว และมีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ ส่วนแก๊สซึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งของสสาร มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ ทั้งของเหลวและแก๊สสามารถไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ จึงเรียกของเหลวและแก๊สว่า ของไหล (fluid)