ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ใช้ให้ถูก .jpeg .png .gif ใช้ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างของ JPG / GIF / PNG JPG, GIF, PNG ถือว่าเป็นไฟล์รูปที่พวกเรานั้นใช้กันบ่อยมากที่สุดเลยล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย, หรือแม้แต่อนิเมชั่นเองก็ตาม รู้แบบนี้แล้วเรามารู้จักเจ้าไฟล์นามสกุลพวกนี้ ให้มากขึ้นกันดีกว่า ซึ่งใครที่เรียกตัวเองว่ากราฟฟิกดีไซน์เนอร์ หรือเว็บดีไซน์เนอร์ ต้องรู้

Smart TV คืออะไร ? รู้จักกับ Smart TV , Internet TV ทำอะไรได้บ้าง ?

Smart TV / Internet TV โดยทั่วไปคือทีวีที่ “ฉลาด” มากขึ้นนั่นเอง ด้วยความสามารถของตัวเครื่อง ( Spec ) ที่สูงมากขึ้น สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น ( โปรแกรม ) ได้หลากหลาย  สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานในโลกออนไลน์ Internet อย่างการใช้ Web Browser , Social Network และอื่นๆ ตามฟังก์ชั่นของ Smart TV / Internet TV แต่ละรุ่น

spacex – nasa ส่งยานอวกาศ ด้วยจรวด Falcon 9

ภารกิจ “Demo-2” ของ NASA เริ่มแล้ว ปล่อยจรวด-ยานอวกาศทะยานสู่ท้องฟ้า โดยยานฯ เข้าสู่วงโคจรของโลกสำเร็จ เตรียมส่งนักบินอวกาศชุดแรกเข้าสู่สถานีอวกาศนานาชาติในวันนี้ (31 พ.ค.) 21.30 น. ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่สหรัฐฯ กลับมาส่งมนุษย์สู่อวกาศ

ของไหล (Fluid)

ของไหล ของเหลวเป็นสถานะหนึ่งของสสาร มีปริมาตรคงตัวและมีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ ส่วนก๊าซเป็นอีกสถานะหนึ่งของสสาร มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ ทั้งของเหลวและก๊าซสามารถไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ จึงเรียกของเหลวและก๊าซว่า ของไหล (fluid) สมบัติของของไหลได้แก่ ความหนาแน่น ความดัน ความตึงผิวและความหนืด

หุ่นโดรนและจักรกลสงคราม

โดรนบังคับและอัตโนมัติจะมีราคาถูกลง และแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งมีความสามารถมากขึ้นทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับรัฐบาลและกองทัพ สะท้อนจากการเร่งพัฒนาหุ่นยนต์ของบรรดาชาติมหาอำนาจในโลก จะก่อให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ โดยเฉพาะในด้านการขนส่ง รวมถึงอาชญากรรมรูปแบบใหม่ นำไปสู่การจัดระเบียบสังคมในหลายประเทศ

เครื่องเล่มเกม ( Video game console)

เครื่องเล่นวิดีโอเกม ( Video game console) คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการเล่นวิดีโอเกม โดยแสดงภาพผ่านทางหน้าจอภายในเครื่องหรือโทรทัศน์ แบ่งเป็น

ประโยชน์ของเทคโนโลยี (Technology)

เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น