ภาษาอังกฤษชั้น ม.6 Conditional clause : Exercise

Exercise A: Write the simple present tense and the future simple of the verb in parentheses in each sentence. Example: If he (come), she (talk) to him. »        If he comes, she will talk to him. If you (not ask) him, he (not come). »        If you don’t ask him, he will not come. Malee…

ภาษาอังกฤษชั้น ม.6 If-Clause หรือ Conditional clause

If-Clause หรือ Conditional clause หรืออาจเรียกว่า If-Sentence หรือ Conditional Sentence หมายถึงประโยคที่แสดงหรือกำหนดเงื่อนไข หรือประโยคที่มีการคาดคะเนว่า ถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา ในประโยคเงื่อนไข (If-Clause) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If-Clause) 2.ส่วนที่เป็นหัวข้อหลัก (Main clause) ตัวอย่างประโยค If-Clause Main clause If it  rains, If he is ready, If you drop a glass, I will stay at home. he can leave now. it breaks. ข้อสังเกต ในการเขียนประโยค If-Clause สามารถเขียนได้…

การจับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศ (Carbon dioxide catcher)

ตอนนี้ทั่วโลกก็มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ แต่เราก็ยังทำเรื่องนี้กันได้ช้ามาก ๆ UN เองก็บอกว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีก 100,000 ล้านตันถูกปล่อยเข้าไปในชั้นบรรยากาศในศตวรรษนี้ แล้วก็เป็นหนึ่งในปัญหาโลกร้อนที่เราต้องแก้ไขกันอยู่ในทุกวันนี้

เทคโนโลยีการส่องกล้อง (Gut probe in a pill)

เทคโนโลยีการส่องกล้อง (Gut probe in a pill) การส่องกล้องในปัจจุบันนั้นค่อนข้างวุ่นวาย ซึ่งโดยปกติคุณหมอจะให้ส่องก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น และที่สำคัญยังใช้ไม่ได้กับเด็กทารกหรือเด็กตัวเล็ก ๆ เพราะต้องวางยาสลบ

แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนที่ 1 

ส่วนที่ 1   แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ให้วง     ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

วิธีเปลี่ยน active เป็น Passive voice

การเปลี่ยนจาก Active voice เป็น Passive voice เพื่อช่วยให้การเขียนและวิธีสื่อสารของคุณนั้นมีประโยชน์มากขึ้น อย่ามัวรอช้ากับบทความที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งได้ไม่ยาก