เวกเตอร์ (vector)

เวกเตอร์ ปริมาณมี 2 แบบ คือสเกลาร์ กับเวกเตอร์สเกลาร์ เป็น ปริมาณที่มีแต่ขนาด เช่น พื้นที่ อุณหภูมิ ความยาว เป็นต้นเวกเตอร์ เป็น ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่นความเร็ว แรง เป็นต้น

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)

การหารลงตัว สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจำนวน สามจำนวนของพีทาโกรัสและทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มา เศษส่วนต่อเนื่องและการประยุกต์ วิทยาการรหัสลับขั้นแนะนำ  Divisibility, congruences, functions in number theory, Pythagorean triples and Fermat’s last theorem, continued fractions and applications, introduction to cryptography

การพัฒนาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีนาโน

เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีจากอะตอมช่วยชีวิต เทคโนโลยีนาโน เป็นกาการนำเอาเทคโนโลยีจากอะตอม และโมเลกุลของสิ่งต่าง ๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์ในแวดวงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะ

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น(Introduction to graph theory)

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น(Introduction to graph theory) ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น มีเนื้อหาที่เน้นทางด้านทฤษฎีมากกว่าบทประยุกต์ โดยเนื้อหาสำคัญทางทฤษฎีกราฟในเรื่องกราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอเรียนและกราฟแฮลิโทเนียน รวมทั้งกราฟเชิงระนาบ และการฝังของกราฟบนผิว การประยุกต์ของกราฟต้นไม้ กราฟออยเลอเรียน และกราฟแฮมิลโทเนียน

ตรรกศาสตร์ คืออะไร

ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษา โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย อริสโตเติล

สุขภาพดีได้ไม่จำเป็นต้องต้องใช้ยา

อาการไอ ทดแทนด้วย น้ำผึ้ง ซึ่งน้ำผึ้งมีสรรพคุณแก้ไอลดอาการระคายเคืองในลำคออีกทั้งยังช่วยขับเสมหะในปอด และถ้านำน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวผสมเข้าด้วยกันแล้วดื่มจะกลายเป็นเครื่องดื่มยามว่างที่อร่อยรสชาติดีทีเดียว

กราฟีน วัสดุมหัศจรรย์ วัสดุที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยค้นพบกันมา

วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์ กราฟีนได้รับการยกย่องว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์ เพราะมีคุณสมบัติดีเด่นหลายประการรวมอยู่ในตัวเดียวกัน เช่น

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ (Cell Structure and Organelles)

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ (Cell Structure and Organelles) 1) ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ห่อหุ้มเซลล์ ป้องกันไม่ให้ของเหลวต่าง ๆ ภายในเซลล์ได้รับอันตราย พบในเซลล์พืช และแบคทีเรีย องค์ประกอบทางเคมีเป็น เซลลูโลส (cellulose) เป็นส่วนมาก และมีสารโปรตีน และลิกนิน (lignin) บ้าง

พืชมีพิษ

มนุษย์ได้นำพิษของพืชบางชนิดมาใช้ประโยชน์ เช่น นำน้ำยางของพืชที่เป็นพิษมาใช้อาบลูกดอกไม้ ใช้ในการล่าสัตว์ หรือยิงศัตรู และนำพืชที่มีพิษหลายชนิดมาใช้เบื่อปลา ผู้คนพื้นบ้านได้สั่งสมความรู้ และประสบการณ์ ในการเสาะแสวงหาพืชอาหาร ในขณะเดียวกันได้รู้จักพืชที่มีพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงพิษของพืช ที่ทำอันตรายต่อร่างกาย