ประเภทของเทคโนโลยี

1.เทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายชนิด ทั้งแบบใช้ง่ายที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น ผ้าก๊อซ สำลี พลาสเตอร์ เครื่องวัดความดัน อีกแบบคือ เครื่องมือแพทย์ ที่มีขั้นตอนการใช้ที่ยากพึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแนะนำ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะและของเหลว เครื่องผลิตอ็อกซิเจน เครื่องจี้ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ทั้ง 2 ชนิดไม่ว่าจะนำไปใช้งานก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรในทางการแพทย์

กาแฟ ประโยชน์และโทษต่อสุขภาพ

กาแฟ หนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนดื่มในยามเช้าหรือยามง่วงนอน เพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัว คลายความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและทางจิตใจ และนอกจากประโยชน์ที่คุ้นเคยกันนี้ เชื่อว่ากาแฟยังอาจมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ป้องกันโรคพาร์กินสัน โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เก๊าท์ อัลไซเมอร์ หืด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม เป็นต้น

จักรยาน (Bicycle)

จักรยาน (Bicycle) คือ การขนส่งโดยใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์ ขับเคลื่อนโดยการกดลูกบันได มีสองล้อเชื่อมต่ออยู่กับเฟรม ล้อทั้งคู่เรียงกันในทิศทางเดียวกัน ประหยัดพลังงานแก๊สและน้ำมันในการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยคนที่ขับขี่จักรยานเรียกว่านักปั่นจักรยาน

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบกลไกการทำงานหรือฮาร์ดแวร์ของระบบ จึงสามารถแบ่ง หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

ตัวอักษรกรีก

ตัวอักษรกรีก เกี่ยวข้องในวิชาดาราศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากนำไปใช้ในระบบเบเยอร์ (Bayer System) ซึ่งเป็นระบบการเรียกชื่อดาวฤกษ์โดยใช้อักษรกรีกนำหน้า และต่อด้วยชื่อกลุ่มดาวที่ดาวดวงนั้นอยู่ อักษรกรีกในแต่ละกลุ่มโดยทั่วไปเรียงตามความสว่าง (บางกรณีเรียงตามเกณฑ์อื่น) เช่น ดาวโพรซีออน เป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมาเล็ก จึงมีชื่อในระบบเบเยอร์ว่า α CMi เมื่อเรียกเป็นชื่อไทย ก็จะเรียกอักษรกรีกตามตารางข้างล่างแล้วตามด้วยชื่อกลุ่มดาวตามชื่อกลุ่มดาวไทยที่บัญญัติไว้ ในกรณีดาวโพรซีออนจึงมีชื่อไทยในระบบเบเยอร์ว่า แอลฟาหมาเล็ก

การศึกษาชีววิทยา

บทเรียนชีววิทยา ม.4 เทอม 1 การศึกษาชีววิทยา

การศึกษาชีววิทยา ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาชีววิทยาจึงต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ต่างๆ ในธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist) หรือนักชีววิทยา (biologist) เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป