ปิโตรเลียม แนวคิดแบบชีววิทยา

 ปิโตเลียม (Petroleum) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลที่สำคัญ และเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์และ้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรกล นอกจากนี้ยังสามารถนำมาปรับเปลี่ยนหรือแปรรูปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีและปุ๋ยเคมี เป็นต้น อุตสาหกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

3.1 ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

ชีววิทยา พันธุกรรม : โครโมโซมเเละสารพันธุกรรม ม.4

หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม‎ 1.1 ความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต – ชีววิทยา

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยจากสิ่งมีชีวิตแบบดั้งเดิมสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปจากเดิมทั้ง

ประเภทของดาวเทียมตามหลักการใช้งาน

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ต้องถือเป็นวันที่ บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่องค์การอวกาศยุโรป ( European Space Agency ) หรือ ESA (อีซา) ส่งเสียงเฮดังลั่น ด้วยความปลาบปลื้มดีใจกันอย่างที่สุด เมื่อยานสำรวจฟีเล ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการลงจอดบนดาวหาง 67 พี/เซอร์ยูมอฟ เจราซีเมนโก เมื่อเวลา 16.03 น. ของวันที่ 12 พ.ย. ตามเวลามาตรฐานสากล หรือตรงกับ 23.03 น. ของวันเดียวกัน ตามเวลาในประเทศไทย

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของแฮทซ์

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) คือ วิชาฟิสิกส์ที่ศึกษาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นสนามที่แผ่ไปในปริภูมิ (space) และออกแรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า มีผลทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นโดยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสี่อันตรกิริยาพื้นฐาน (fundamental interaction in nature)

โปรตีนจากพืช เทรนด์ใหม่ของอาหารโลก

ปัจจัยที่ลูกค้ามักมองหาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยจนถึงขั้นไม่มีน้ำตาลเลย แต่ยังต้องการรสชาติอร่อยไปพร้อมกัน แผนกครัวของแต่ละโรงแรมควรจัดเตรียมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับเป็นทางเลือก โดยอาจระบุในเมนูว่ามีส่วนผสมใด พร้อมบอกสรรพคุณของเครื่องดื่มแต่ละตัวเสียหน่อยว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หรือ ทรัพยากรชีวภาพ (Bioresource) เป็นฐานสำคัญของการเกษตร ยารักษาโรค และต่อเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ   สาเหตุสำคัญที่ทำให้ในพื้นที่ป่าตามธรรมชาติในประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผลหลายประการได้แก่