Air Taxi คืออะไร

เมืองหลวงแล้วการเดินทางด้วยรถยนต์นั้น จะติดมากๆ ตัวอย่าง อย่างกรุงเทพมหานคร ก็มีผู้ใช้รถยนต์ส่วนจัวกันเยอะมากๆทำให้การเดินมางนั้น มีรถติดบนท้องถนนเต็มไป หมด รถติดจะยิ่งถวีวคามรุนแรงไปอีกหายในประเทศนั้นมีการเดินทางด้วยรถสาธารณะที่ไม่ดีพอ คนก็จะยิ่งต้องการใชเรถส่วนตัวมากขึ้น ปัญหารถติดนั้นก็จะไม่หมดไปเสียที

การสื่อสารข้อมูล (data communication)

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) คือกระบวนการรูปแบบหนึ่งในการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  (Transmission)  หรือ เรียกว่าต้นทางกับปลายทางก็ได้ ผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการสื่อสารทางช่องทางนั้น ๆ

สะอาด ปลอดภัย เพาะถั่วงอกกินเอง

อุปกรณ์และขั้นตอนการเพาะ เมล็ดถั่ว : โดยทั่วไปจะนิยมใช้ถั่วเขียว จะเลือกใช้แบบผิวมันที่เปลือกสีเขียว หรือแบบผิวดำก็ได้แต่ควรเลือกเมล็ดใหม่ สะอาด เพราะจะงอกดีกว่า สิ่งสำคัญคือต้องนำเมล็ดไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนนานประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อโรค และช่วยกระตุ้นให้ถั่วงอกได้ดีขึ้น

การออกแบบเทคโนโลยี

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความหรือสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการนั้น  ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี

สิ่งมีชีวิตหลัก (Keystone species) กุญแจในระบบนิเวศ

ย์สโตน (keystone) คือชื่อเรียกหินในตำแหน่งกึ่งกลางของโครงสร้างช่องลักษณะโค้งที่เรียกว่า อาร์ช (arch) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอาณาจักรโรมันโบราณ

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)เครื่องมือ ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว

ค่า BMI คือค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) ซึ่งสามารถระบุได้ว่า ตอนนี้รูปร่างของคนคนนั้นอยู่ในระดับใด ตั้งแต่อ้วนมากไปจนถึงผอมเกินไป

ฟิสิกส์ เรื่องทฤษฎีควอนตัม

ค.ศ. 1900 ปรากฏการณ์ธรรมชาติแทบทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์ของนิวตันและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์ (หรือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า) แต่ยังมีบางปรากฏการณ์ที่ทฤษฎีทั้งสองไม่สามารถอธิบายได้ ปรากฏการณ์นั้นคือการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์ควอนตัมและสเปกตรัมของอะตอม ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุของการก าเนิดทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า ทฤษฎีควอนตัม (quantum theory) ซึ่งเสนอโดย แม็กซ์ แพลงค์ เพื่อใช้อธิบายกรณีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุดำ

วิตามินในการช่วยภูมิคุ้มกันสู้โรค และ อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน

วิตามินในการช่วยภูมิคุ้มกันสู้โรค วิตามินเอ วิตามินเอ (vitamin A) เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน มีบทบาทสำคัญต่อการมองเห็นในฐานะที่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโรดอพซิน (rhodopsin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ดูดซับแสงในตัวรับของจอประสาทตา สนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์ และช่วยบำรุงรักษาเซลล์ชนิดเยื่อบุเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร เป็นต้น

ชีววิทยา : อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera) ชั้น มัธยมปลาย

โครงสร้างของแบคทีเรีย (Kingdom Monera) 1. เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กประมาณ 1- 5 ไมโครเมตร โครงสร้างเซลล์แบบโพรคาริโอต (prokaryotic cell) มีผนังเซลล์เป็นสารประกอบเพปทิโดไกลแคน

เรื่องของเซลล์

ความหมายและชนิดของเซลล์              เซลล์ (cell) เป็นโครงสร้างและหน่วยทำงานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด ในบางครั้ง อาจเรียกว่า หน่วยที่เป็นองค์ประกอบของชีวิต “building blocks of life” สิ่งมีชีวิตบาง ชนิด เช่น แบคทีเรีย ประกอบด้วยเซลล์เพียง 3 เซลล์ (unicellular) แต่สัตว์หลายชนิด เช่น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular) (มนุษย์มีเซลล์อยู่ประมาณ 100 ล้าน ล้าน  เซลล์)