ตรีโกณมิติ (Trigonometry) -ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์   การกำหนดค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิตินั้น สามารถทำได้โดยการใช้วงกลมรัศมี 1 หน่วย มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด และเราจะเรียกวงกลมดังกล่าวว่า วงกลมหนึ่งหน่วย (The unit circle)

จำนวนจริง ( Real Numbers )

จำนวนจริง ( Real Numbers )

จำนวนจริง ( Real Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ 1) จำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและ “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ”

สร้างเด็กฉลาดแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์

สร้างเด็กฉลาดแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์

สร้างเด็กฉลาดแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ประเทศฟินแลนด์ ได้รับการยอมรับว่า มีคุณครูที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก มีหลักสูตรซึ่งถูกต้องตรงตามพัฒนาการทุกด้านของเด็ก มีแบบทดสอบซึ่งมี

เคล็ดลับช่วยลูกเรียนเก่งด้านคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่ง เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบวิชานี้เท่าไหร่ เพราะเป็นวิชาที่ดูยาก ซับซ้อน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีทัศนคติและความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุข

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

ไฟฟ้าแม่เหล็ก ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ไฟฟ้าแม่เหล็ก                                                          กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวด  ลักษณะของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับรูปร่างของเส้นลวดและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้ เขียนได้โดยวิธีเดียวกับสนามแม่เหล็กจาก แม่เหล็กถาวร  ผลที่เกิดขึ้นเรียกว่า  แม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งใช้สร้างแม่เหล็กที่มีกำลังสูง  และใช้สำหรับทำให้เกิดการเคลื่อนที่โดยกระแสไฟฟ้า

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต – ชีววิทยา

การเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึม (Amoeboid Movement)  ภายในไซโทพลาซึมมีไมโครฟิลาเมนต์ เป็นเส้นใยโปรตีนแอกทินและไมโอซิน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำให้เอนโดพลาซึมไหลไปมาภายในเซลล์ได้และดันเยื่อหุ้มเซลล์ให้โป่งออกมาเป็นขาเทียม (pseudopoda) ทำให้อะมีบาเคลื่อนไหวได้ เรียกว่า การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (amoeboid movement)

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมายถึง การให้โอกาสหรือสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร