การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์                        พิจารณาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองต่อไปนี้

ทฤษฎีบทเศษเหลือพหุนาม

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น-ทฤษฎีบทเศษเหลือพหุนาม ม.4

ทฤษฎีบทเศษเหลือพหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนาม เกริ่นกันสักนิดว่า เรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันจะไปช่วยเรา ในการ แก้สมการและอสมการ ที่เราจะเรียนกันในบทต่อ ๆ ไป ของจำนวนจริง ม.4 เพราะหากเรา พหุนามดีกรีก้อนใหญ่ เราจะไม่สามารถทำอะไรมันต่อได้เลย ยกเว้นการแยกตัวประกอบและพยายาม จัดรูปหรือตัดทอน

สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง

สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง

   สมบัติของจำนวนจริง มีความสำคัญต่อการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของจำนวนต่างๆในระบบจำนวนจริง การดำเนินการนี้หมายถึงการบวกและการคูณ ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนจริงมีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไปทั้งทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ จำนวนจริงใดๆจะมีสมบัติการเท่ากัน สมบัติการบวก และสมบัติการคูณของจำนวนจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc