คณิตศาสตร์พื้นฐาน-เลขยกกำลัง-เลขออนไลน์

พื้นฐานเลขยกกำลัง ถ้า A เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า An = A x A x A x … x A ทั้งหมด n ตัว 

การคูณสเกลาร์

การคูณสเกลาร์-เมทริกซ์

การคูณด้วยสเกลาร์ กำหนดเมทริกซ์  และจำนวน c เราสามารถนิยาม ผลคูณสเกลาร์ cA ว่าเป็นเมทริกซ์ขนาด  ที่คำนวณโดยการนำ c ไปคูณสมาชิกแต่ละตัวของ A กล่าวคือ หาก  แล้ว bi,j = cai,j ยกตัวอย่างเช่น

เมทริกซ์(คณิตศาสตร์)-การบวกลบและการคูณเมทริกซ์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

การบวก ลบ และคูณเมทริกซ์-เมทริกซ์ (Matrix) การบวก ลบ และคูณเมทริกซ์ เราจะนำสมาชิกของเมทริกซ์แต่ละเมทริกซ์มาบวก ลบ คูณกัน ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้มีสมบัติและข้อยกเว้นต่างกันไป เช่น การบวกต้องเอาสมาชิกตำแหน่งเดียวกันมาบวกกัน เป็นต้น

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สถิติ คืออะไร คำว่า สถิติ (Statistics) มีความหมาย 2 แบบด้วยกัน ความหมายแรก คือ ‘สถิติศาสตร์’ ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการตัดสินใจ หรือการคาดคะเนข้อมูลบางอย่าง และเป็นความหมายที่เราจะมาพูดถึงกันในบทความนี้ ส่วนสถิติ ในอีกความหมายหนึ่ง คือ ตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้บ่งบอกข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราสนใจ แต่ก็มีบางครั้งที่ผู้พูดอาจจะนำข้อมูลสถิติไปใช้เป็นกลยุทธ์ลวงตาเรา จนทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องสถิติ ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อได้ เช่น “80% ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้บอกว่าผิวกระจ่างใสขึ้นทันตาเห็น !” แต่คำว่า 80% ในที่นี้อาจจะมาจากผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แค่ 5-10 คน ซึ่งไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ใช้จริงทั้งหมด

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลยหรือปริมาณที่สามารถน าไปบวก ลบ คูณ หรือหาร และเปรียบเทียบกันได้อย่างมีความหมาย

การดำเนินการของเซต -คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ม.ปลาย

การดำเนินการของเซต คือ การนำเซตที่มีอยู่แล้วมาดำเนินการเพื่อให้ได้เซตใหม่ เราจะใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์เพื่อช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น การเขียนแผนภาพ เราจะใช้เอกภพสัมพัทธ์ U ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเซตที่อยู่ใน U เราอาจจะเขียนแทนด้วยวงกลม วงรี หรือรูปอื่นๆ

ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ ความรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดให้p, q, r, … แทนประพจน์ และให้ T แทนค่าความจริงที่เป็นจริง และ F แทนค่าความจริงที่เป็นเท็จ เมื่อน าประพจน์มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมจะเรียนประพจน์ใหม่ว่า