จำนวนจริงเบื้องต้น

จำนวนจริงเบื้องต้น จำนวนจริง หัวข้อเรื่อง จำนวนจริงระดับ ม.2 เป็นหนึ่งในเรื่องของระบบจำนวน โดยในหัวข้อนี้เราจะศึกษาเพียงจำนวนจริงเท่านั้น ไม่พิจารณาจำนวนจินตภาพ โดยหัวข้อนี้ถือเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดในหัวข้อต่าง ๆ ได้ เพราะเรื่องจำนวนจริง มีการประยุกต์ใช้และเป็นข้อสอบในหลาย ๆ สนามสอบ ทำให้การทำความเข้าใจเรื่อง จำนวนจริงระดับ ม.2 นี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เซตของจำนวนจริงประกอบด้วยสับเซตที่สำคัญ ได้แก่ – เซตของจำนวนนับ/ เซตของจำนวนเต็มบวก เขียนแทนด้วย I

เรื่องลำดับและอนุกรม (Sequences & Series) ม.5

เรื่องลำดับและอนุกรม (Sequences & Series) ม.5

เรื่องลำดับและอนุกรม (Sequences & Series) ลำดับและอนุกรม (Sequences and series) ลำดับ (Sequences) หมายถึง จำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งลำดับทั่วๆ ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ . – ลำดับจำกัด คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 1,2,3,4,…,100 – ลำดับอนันต์ คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่จำกัด เช่น 1,2,3,4,..

ประพจน์ที่สมมูลกัน

ประพจน์ที่สมมูลกัน

ประพจน์ที่สมมูลกัน ประพจน์ที่สมมูลกัน หมายถึง รูปแบบของประพจน์สองรูปแบบที่มีค่าความจริงตรงกัน  กรณีต่อกรณี และสามารถนำไปใช้แทนกันได้ ใช้สัญลักษณ์     เช่น หลังจากที่เรารู้แล้วว่าประพจน์ที่สมมูลกันคืออะไร? 1.) p∧p≡ p 2.) p∨p≡p 3.) (p∨q)∨r ≡ p∨(q∨r) (เปลี่ยนกลุ่ม) 4.) (p∧q)∧r ≡ p∧(q∧r) (เปลี่ยนกลุ่ม) 5.) p∨q ≡ q∨p (สลับที่) 6.) p∧q ≡ p∧q (สลับที่) 7.) p∨(q∧r) ≡ (p∨q)∧(p∨r) (แจกแจง) 8.) p∧(q∨r) ≡ (p∧q)∨(p∧r) (แจกแจง) 9.) ∼(p∨q) ≡ ∼p∧∼q 10.) ∼(p∧q) ≡ ∼p∨∼q 11.) ∼p→q…

เซตเรื่องเรื่อง-จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

เซตเรื่องเรื่อง-จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด – สัญลักษณ์ และ การหาจำนวนสมาชิกแบบทั่วไป – เซต (แจกแจงสมาชิก) แบบซับซ้อน – เซต (บอกเงื่อนไข) แบบซับซ้อน – สูตรจำนวนสมาชิกของเซต – แบบฝึกหัดการหาสมาชิกของเซต สูตรการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด มีดังนี้

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1 ความสัมพันธ์ จะกล่าวถึงเซตของคู่อันดับที่นำสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับมาจากเซตหนึ่ง และสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับอีกเซตหนึ่ง

จำนวนจริง ม.4

จำนวนจริง ม.4

1 ระบบจำนวนจริง จะกล่าวถึงโครงสร้างของเซตของจำนวนจริง รวมไปถึงสมบัติต่าง ๆ ของจำนวนจริง 2 พหุนามตัวแปรเดียว เป็นการปูพื้นฐานของเรื่องนี้ ซึ่งเราเคยเรียนใน ม.ต้น มาแล้วส่วนหนึ่ง โดยเป็นการดำเนินการของเอกนามที่นำมาประกอบกันเป็นพหุนาม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท

คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS และปฏิทิน TCAS66

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS และปฏิทิน TCAS66

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS