คณิตคิดเร็ว การคูณเลข 2 หลัก ที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10

รวมสูตร และเทคนิค วิธี คิด เลข เร็ว ต่างๆ เกี่ยวกับ คณิต คิด เร็ว ของการคูณ การหาร การบวก การลบ การถอดราก ของเลขหลายจำนวน ทั้ง 2 หลัก 3 หลัก 4 หลัก และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งเลขโดดด้วย การคิด เลข เร็ว

การให้เหตุผลแบบนิรนัย และ การให้เหตุผลแบบอุปนัย

การให้เหตุผล‎-‎ การให้เหตุผลแบบนิรนัย และ การให้เหตุผลแบบอุปนัย ความรู้ทางคณิตศาสตร์

บทความที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการให้เหตุผลแบบอุปนัยไปแล้ว บทความนี้พี่จะพูดถึงการให้เหตผลแบบนิรนัย ซึ่งแน่นอนว่ามักจะเจอในข้อสอบ O-Net แต่น้องๆไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่ได้ หากน้องได้อ่านบทความนี้แล้วน้องๆจะทำข้อสอบเกี่ยวกับการให้เหตุผล…..

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น-ความรู้ทางคณิตศาสตร์

การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น  เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แกนตั้งฉาก 2 แกน มีแกนตั้ง แทนปริมาตรของข้อมูลในแต่ละประเภท ชนิด หรือกลุ่ม และแกนนอนแทนรายการที่จะนำเสนอ ใช้จุดตัดที่อยู่ระหว่างแนวเส้นที่ลากจากแกนตั้งและแกนนอนเป็นจุดแสดงข้อมูล

มารู้จักกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คืออะไร

คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายที่เน้นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีสาขาหนึ่งที่สำคัญอย่างสาขาคณิตศาสตร์ก็ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย อาจเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์นับเป็นเครื่องมือหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยและการประยุกต์ใช้ซึ่งทำให้เกิดความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน นอกจากมีสาขาคณิตศาสตร์แล้ว ในบางมหาวิทยาลัยยังสาขาคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่แตกต่างออกไป นั่นก็คือ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (applied mathematics)

ช่วงและการแก้สมการ-คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ช่วง ถ้าเราลากเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วเลือกจุดใดจุดหนี่งบนเส้นตรงนั้นเป็นเป็นจุดแทนจำนวนศูนย์ (0) หลังจากนั้นเลือกหน่วยความยาว แล้วระบุจุดบนเส้นตรงนี้ที่ระยะห่าง 1, 2, 3, … หน่วยทางขวามือของศูนย์เป็นจำนวน 1, 2, 3, … ตามลำดับ และในทำนองดียวกัน ระบุจุดบนเส้นตรงนี้ที่ระยะห่าง 1, 2, 3, … หน่วยทางซ้ายมือของศูนย์เป็นจำนวน -1, -2, -3, … ตามลำดับ

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

นการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล [1] ส่วนมากนิยมใช้ x แทนตัวแปรอิสระ y แทนตัวแปรตาม และข้อมูลที่นำมาสร้างความสัมพันธ์จะต้องประกอบด้วยค่าจากการสังเกตเป็นจำนวนมากพอควร ซึ่งควรจะมีตั้งแต่ 8 ค่าขึ้นไป เพราะหากค่าการสังเกตมีจำนวนน้อยแล้ว สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของ 2

เทคนิคคิดเลขเร็ว “อย่าเสพติดเครื่องคิดเลข” โดยพี่อุ๋ย ติวมาสเตอร์^^

อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆในการทำโจทย์คณิต คือ การคิดเลข บางคนรู้วิธีแก้โจทย์มาถูกทาง แต่มาตายตอนคิดเลข คิดช้าไม่เท่าไหร่ แล้วดันคิดผิดอีก…อันนี้เศร้าใจมาก T-T วันนี้พี่อุ๋ย จะมาแชร์วิธีคิดเลขเร็วที่พี่อุ๋ยใช้ประจำ ช่วยร่นระยะเวลาในห้องสอบได้มาก ลดความผิดพลาดได้ มีเวลาเหลือไปทำข้ออื่นต่อได้สบายๆ เอาเทคนิคไปใช้กันได้เลยครับ ^^ #เทคนิคคิดเลขเร็ว #พี่อุ๋ย #ติวมาสเตอร์ #ติวเลขออนไลน์ #ติวเตอร์ออนไลน์

เรี่องวิธีจัดหมู่ และวิธีเรียงสับเปลี่ยน

คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น-เรี่องวิธีจัดหมู่และวิธีเรียงสับเปลี่ยน คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ทฤษฎีบททวินาม  ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสูตรของการกระจาย    (  x  +  y  )2      เมื่อ  x, y  เป็นจำนวนจริงใดๆ  และ  n  เป็นจำนวนเต็มบวก

Mathematical Logic

เอกสารสรุปเลขเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Mathematical Logic )ม.4

พื้นฐานละเอียดมา สำหรับเรียนล่วงหน้า/พร้อมกับที่โรงเรียน หรือสำหรับน้องที่อยากเน้นบท “ตรรกศาสตร์”  สอนเนื้อหาไล่ตามหลักสูตร  สรุปให้เข้าใจสามารถเรียนรู้พื้นฐานทางด้านตรรกศาสตร์ ม.ปลาย