PAT1 ปี64

บทสรุปแนะนำ PAT1 ปี52-PAT1 ปี64

PAT1 ใช้ยื่นคณะไหนได้บ้าง? ข้อสอบ PAT1 ในใช้ยื่นในหลายคณะ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงคณะนิติศาสตร์ วารสาร/นิเทศ อักษร ที่จะมีแบบเลือกยื่นด้วยคะแนน PAT1 ด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นๆอีกมากมายที่ใช้คะแนน PAT1  ซึ่งต้องดูรายคณะ รายมหาลัยฯ ซึ่งถ้าน้องๆอยากรู้ว่าคณะไหน ใช้อะไรยื่นบ้าง

ตรรกศาสตร์ ม.4

ประพจน์ (Proposition ,Statement)  หมายถึง  ประโยชน์หรือข้อความ  ที่มีค่าความจริงเป็นจริง  หรือเป็นเท็จเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งอาจอยู่ในประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้

วิธีของยุคลิด (Euclidean Algorithm)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

วิธีของยุคลิด (Euclidean Algorithm) การตรวจสอบจำนวนนับนั้นว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่  การหา ห.ร.ม.(ตัวหารร่วมมาก) ของจำนวนนับสองจำนวนที่มีค่ามากเพื่อให้หาได้สะดวกและรวดเร็ว เราไปดูรายละเอียด จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวของมันเอง เรียกว่า จำนวนเฉพาะ (Prime number)  เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 , … เติมจำนวนเฉพาะ 1,000 จำนวนแรก นำแนวคิดเดียวกันมาตรวจสอบได้ ดังนี้ ตัวอย่างที่ 1 จงตรวจสอบว่า  83  เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่…

TCAS66

TCAS66 เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ?

การเปลี่ยนแปลง TCAS66 เป็นน้องๆ อีกหนึ่งรุ่นที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบรับเข้ามหาวิทยาลัย โดยในระบบ TCAS66 นั้น จะมีการลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ ปรับเปลี่ยนระบบการสอบไปใช้ TGAT TPAT และ A-Level แทน

ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value Function)-คณิตออนไลน์

ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = |x – a| + c เมื่อ a และ c เป็นจำนวนจริง