โปรเซสเซอร์ หรือ CPU คืออะไร และสำคัญอย่างไร

CPU คืออะไร? CPU คือหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนสมองที่คอยทำหน้าที่ในการตัดสินใจหรือคำนวณข้อมูลคำสั่งที่ได้รับมา เป็นหัวใจหลักในการประมวลผล CPU นั้นย่อมาจาก Central Processing Unit ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเชิงตรรกะ โดยมีกระบวนการพื้นฐานคือ 1.อ่านชุดคำสั่ง 2.ตีความชุดคำสั่ง 3.ประมวลผลชุดคำสั่ง 4.อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ 5.เขียนข้อมูล/ส่งผลการประมวลปัจจุบัน CPU อยู่ในรูปแบบของ Socket มีรูปลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำด้วยเซรามิก ด้านบนกรอบของซีพียูจะบอกรายละเอียดสเปคของซีพียูตัวนั้นๆเมื่อประกอบกับเมนบอร์ดจะดูเหมือนอยู่ในตลับและต้องถูกครอบทับอีกทีด้วยพัดลมหรือชุดน้ำระบายความร้อน

เรียนเลขเรื่องลำดับและอนุกรม

เรียนเลขเรื่องลำดับและอนุกรม ม.5

เรียนเลขเรื่องลำดับและอนุกรม ม.5 อนุกรม คือ อะไร อนุกรม ผลจากการบวกสมาชิกทุกตัวของลำดับไม่จำกัดเข้าด้วยกัน หากกำหนดให้ลำดับของจำนวนเป็น

เรียนเลข เรื่องลำดับและอนุกรม

เรียนเลข เรื่องลำดับและอนุกรม คณิตศาสตร์ ม.5

ลำดับและอนุกรม  (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 บทที่ 1) บทที่ 1. ลำดับและอนุกรม 1. ลำดับ · ความหมายของลำดับ · การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ · ลำดับเลขคณิต · ลำดับเรขาคณิต 2. อนุกรม 3. อนุกรมเลขคณิต 4. อนุกรมเรขาคณิตบทที่  1. ลำดับและการเขียนลำดับ ลำดับ (Sequences) หมายถึง ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ นิยาม : ฟังก์ชันที่มีโดเมน (Domain) (สมาชิกตัวหน้า) เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่ 1 และมีเรนจ์ (Range) (สมาชิกตัวหลัง) เป็นเซตของจำนวนจริง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก { 1, 2, 3,4 …, n } เรียกว่า…

การเขียนโปรแกรมย่อย-ในการประยุกต์ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (mathematic functions)

การเขียนโปรแกรมย่อย-ในการประยุกต์ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (mathematic functions)

การเขียนโปรแกรมย่อย ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (mathematic functions) ฟังก์ชันในภาษา C สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันในภาษา  C  โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๆ  คือ  เรื่องที่หนึ่ง  ฟังก์ชันมาตรฐาน  เป็นฟังก์ชันที่บริษัทที่ผลิตภาษา  C  ได้เขียนขึ้นและเก็บไว้ใน  header  file  ภาษา  C  คือเก็บไว้ในแฟ้มที่มีนามสกุล  *.h  ต่าง ๆ  ส่วนเรื่องที่สอง  เป็นฟังก์ชันที่เขียนขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมย่อย  ที่ผู้เขียนโปรแกรมเขียนขึ้นมาใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของงานนั้น ๆ  โดยรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันมีดังต่อไปนี้ ฟังก์ชันมาตรฐาน  (standard  functions)               เป็นฟังก์ชันที่บริษัทที่ผลิตภาษา  C  ได้เขียนขึ้นและเก็บไว้ใน  header  file  ภาษา  C  คือเก็บไว้ในแฟ้มที่มีนามสกุล  *.h  ต่าง ๆ  เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันใด  จะต้องรู้ว่าฟังก์ชันนั้นอยู่ใน  header  file  ใดจากนั้นจึงค่อยใช้คำสั่ง  #include<header  file.h>  เข้ามาในส่วนตอนต้นของโปรแกรม  จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันที่ต้องการได้ …

คณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear Programming)ในการดำเนินงานของธุรกิจ

โปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear Programming) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear Programming) เป็นเทคนิคเชิงปริมาณอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน

กำหนดการเชิงเส้น linear programming

กำหนดการเชิงเส้น (linear programming) เรียนเลขออนไลน์ ม.6

กำหนดการเชิงเส้น (linear programming)  เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2483 เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำว่า ทรัพยากร ในที่นี้หมายถึง เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบ เวลา หรือเงินลงทุนก็ได้ วิธีการของกำหนดการเชิงเส้นทำให้เราทราบว่าควรตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไร จึงจะได้ผลกำไรสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนที่มีอยู่ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้วิธีการกำหนดการเชิงเส้นในหลายวงการ เช่น

  ในทางคณิตศาสตร์ จำนวนธรรมชาติ อาจหมายถึง จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ ( 1, 2, 3, 4, ...) หรือ จำนวนเต็มไม่เป็นลบ (0, 1, 2, 3, 4, ...) ความหมายแรกมีการใช้ในทฤษฎีจำนวน ส่วนแบบหลังได้ใช้งานใน ตรรกศาสตร์,เซตและวิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวนธรรมชาติมีการใช้งานหลักอยู่สองประการ กล่าวคือเราสามารถใช้จำนวนธรรมชาติในการนับ เช่น มีส้มอยู่ 3 ผลบนโต๊ะ หรือเราอาจใช้สำหรับการจัดอันดับ เช่น เมืองนี้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ เป็นต้น   คุณสมบัติของจำนวนธรรมชาติที่เกี่ยวกับการหารลงตัว เช่นการกระจายของจำนวนเฉพาะ เป็นเนื้อหาในทฤษฎีจำนวน ปัญหาที่เกี่ยวกับการนับ เช่น ทฤษฎีแรมซี นั้นถูกศึกษาในคณิตศาสตร์เชิงการจัดหมู่   กฏที่น่าสนใจ 1.1 กฏ Associative ของการคูณและการบวก คือ  (a + b) + c = a + (b + c) และ (ab)c = a(bc) 1.2 กฏ Commutative ของการคูณและการบวก คือ  a + b = b + a และ ab = ba 1.3 กฏ Distributive คือ a(b + c) = ab + ac 1.4 กฏ Additive identity ของ 0 และ Multiplicative identity ของ 1 คือ a + 0 = 0 + a = a และ ax1 = 1xa = a 1.5 กฏ Additive inverse –a สำหรับจำนวนเต็มใดๆ a คือ  a + (-a) = (-a) + a = 0   ทฤษฎีของพีชคณิตขั้นพื้นฐาน จำนวนเต็มบวก (positive integer) ใดๆ ทุกจำนวนซึ่ง n > 1 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของจำนวนเฉพาะ (prime numbers)

คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนจริง จำนวนธรรมชาติ คืออะไร

จำนวนธรรมชาติ คืออะไร คณิตศาสตร์ จำนวนธรรมชาติ (natural number) อาจนิยามได้ในรูปแบบตามหลักการของทฤษฎีจำนวน ก็คือ จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ (1, 2, 3, 4, …) แต่หาในกรณีนิยามในรูปแบบของหลักการในเชิงเซต ตรรกศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ อาจกล่าวได้ว่า 0 เป็นจำนวนธรรมชาติตัวแรก หรือนิยามได้ว่า จำนวนธรรมชาติ คือ จำนวนเต็มไม่เป็นลบ (0, 1, 2, 3, 4, …) หรือสรุปได้ว่า จำนวนธรรมชาติ เป็นจำนวนที่เกิดขึ้นในทางธรรมชาติโดยธรรมดา ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เช่น จำนวนไม่เป็นลบทั้งหมด อาจเขียนเซต ของ จำนวนธรรมชาติ โดยใช้สัญลักษณ์ N ซึ่งสามารถกำหนดได้สองรูปแบบ คือ  N = {0, 1, 2, 3, …} และ  N…

Ram และRom คืออะไร ทําหน้าที่อะไร บนเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ

Ram คืออะไร ทําหน้าที่อะไร บนเครื่องคอมพิวเตอร์ RAM ย่อมาจาก (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยง ข็อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำชนิดจะหายไปทันที หน่วยควมจำแรม ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า

การ Overclock มีกี่รูปแบบ ? สำหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์

สำหรับประเภทของการ Overclock เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นก็สามารถแบ่งประเภทหลัก ๆ ได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้