ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เรื่อง ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ คำว่า “ตรีโกณมิติ” ตรงกับคำ ภาษาอังกฤษ “Trigonometry” หมายถึง การวัด รูปสามเหลี่ยมได้มีการนำความรู้วิชาตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทาง พื้นที่ มุม และทิศทางที่ยากแก่การวัดโดยตรง เช่น การหาความสูงของภูเขา การหาความกว้างของแม่น้ำ เป็นต้น              จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีมุม C เป็นมุมฉาก

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram)

เซต (Set)เรื่องแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram)

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram) การเขียนแผนภาพเวนน์–ออยเลอร์             การเขียนแผนภาพเวนน์–ออยเลอร์มักเขียนแทนเอกภพสัมพัทธ์U ด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปปิดใดๆ ส่วนเซต A,B,C,D,… ซึ่งเป็นเซตย่อยของ Uอาจเขียนแทนด้วยวงกลมหรือวงรีหรือรูปปิดใดๆโดยให้ภาพที่แทนเซตย่อยอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แทนเอกภพสัมพัทธ์

Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )-เรียนอังกฤษออนไลน์

Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) Adverb of frequency  คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์ หรือการกระทำต่าง ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งแต่ละคำจะมีระดับความถี่ดังนี้

เรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลสูงสุด

เรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลสูงสุด เคล็ดลับเก่งคณิตศาสตร์ ? ให้ได้ผลสูงสุด 1. สนใจ สูตร และคำนิยามต่างๆ ของคณิตศาสตร์ ห้ามมองข้ามนิยามโดยเด็ดขาด ! เพราะการที่น้องจะเรียนเลขให้เก่งได้นั้น พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สูตรทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรมาตรฐานหรือสูตรลัด

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 อัพเดท

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 อัพเดท

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่ ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ไม่มีคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่บางโรงเรียนก็อาจจะเสริมบางเรื่องนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ครับ รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.3 

พันธะเคมี (Chemical Bonding)

พันธะเคมี (Chemical Bonding)-เคมีม.ปลาย

 พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี คือ แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นจากการดึงดูดเข้าหากันระหว่างอนุภาคมูลฐานหรืออะตอม (Atom) ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างเสถียรภาพในระดับโมเลกุล จนเกิดเป็นสสารหรือสารประกอบที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้นในธรรมชาติ . พันธะไอออนิก (Ionic Bond) 

ภาคตัดกรวย (Conic Section) เรื่องวงกลม และ วงรี

ภาคตัดกรวย (Conic Section) เรื่องวงกลม และ วงรี

ภาคตัดกรวย (Conic Section)-เรื่องวงกลม ความชันของเส้นตรง (Slope : m) คือ อัตราส่วนระหว่างค่า y ที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อค่า x ที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ สัญลักษณ์ m โดยค่า m อาจะเป็นบวก หรือลบ หรือเป็นศูนย์ก็ได้

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 (Mathematical Logic ) ในเรื่องตรรกศาสตร์นี้ เราจะสนใจหาว่า ประโยคต่างๆ เป็นจริง หรือ เท็จแต่ก่อนอื่น ต้องรู้ว่า ไม่ใช่ทุกประโยค ที่จะเอามาหาความจริงได้

Projectile Motion

ฟิสิกส์ ม.ปลายเรื่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์)

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์) การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนวตั้งฉากกัน และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เช่น การขี่จักรยานผาดโผน เป็นเส้นทางโค้งจากเนินด้านหนึ่งไปยังเนินอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกขว้างขึ้นไปในอากาศในแนวที่ทำมุม θ ใด ๆ  กับแนวราบด้วยอัตราเร็ว u เราสามารถวิเคราะห์ความเร็วการเคลื่อนที่ของวัตถุออกมาได้ดังภาพ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่