ฟิสิกส์-แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)

แรงและการเคลื่อนที่    วัตถุหรือสิ่งต่างๆ สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือหยุดนิ่งได้ เมื่อมีพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่า “แรง” มากระทำกับวัตถุนั้น

การประยุกต์คณิตศาสตร์กับเครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์

การประยุกต์คณิตศาสตร์กับเครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์

เครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์         เครื่องหมายในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมาย และสามารถทำงานได้นั้น จะถูกแบ่งออกตามประเภทของการใช้งานและเหตุการณ์ เช่น ต้องการเปรียบเทียบนิพจน์ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ก็จะใช้เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์เข้ามาเปรียบเทียบ หรือหากต้องการเปรียบเทียบนิพจน์หรือค่า 2 ค่าว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ก็จะใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบ มากกว่า (>) หรือน้อยกว่า (<) เป็นต้น ดังนั้นเครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ         

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์    การใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานตามที่ต้องการจำเป็นต้องมีการกำหนดภาษาสำหรับใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาประดิษฐ์ ( artificial language ) ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง เป็นภาษาที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัวและจำกัด คืออยู่ในกรอบให้ใช้คำและไวยากรณ์ที่กำหนดและมีการตีความหมายที่ชัดเจน จึงจัดภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มีรูปแบบเป็นทางการ( formal language ) ต่างกับภาษาธรรมชาติที่มีขอบเขตกว้างมาก ไม่มีรูปแบบตายตัวที่แน่นอน กฏเกณฑ์ของภาษาจะขึ้นกับหลักไวยากรณ์และการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้นั้น ๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (computer  algorithms)  เพื่อเป็นการให้ความรู้พื้นฐานก่อนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในโปรแกรมซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของโปรแกรมแบบโครงสร้าง  และรูปแบบโครงสร้างภายในโปรแกรม  เพื่อช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้คำสั่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างภายในโปรแกรมได้  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละเนื้อหามีดังต่อไปนี้

อักษรและพยัญชนะอักษรในภาษาจีน

อักษรและพยัญชนะอักษรในภาษาจีน

 พยัญชนะอักษรจีน  ตัวอักษรจีนที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ อักษรจีนตัวเต็มกับอักษรจีนตัวย่อ ในปัจจุบันการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจะเป็นการเรียนโดยใช้ตัวย่อเเทบทั้งสิ้น [ส่วนอักษรจีนตัวเต็มยังคงมีการใช้อยู่ในฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และชุมชนจีนตามประเทศต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นก่อนการใช้อักษรตัวย่อแพร่หลาย (ก่อน ค.ศ.1949) ]  มีการนำอักษรภาษาอังกฤษมาเทียบเคียงเป็นพยัญชนะและสระด้วย ดังนี้