ทะเลสาบคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทะเลสาบคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร? ทะเลสาบ เป็นแอ่งน้ำที่ล้อมรอบด้วยผืนดิน สามารถพบเจอได้ทั่วโลก มีทั้งทะเลสาบแบบเปิดและแบบปิด ทะเลสาบแบบเปิดมักเป็นทะเลสาบที่มีทางออกไหลลงแม่น้ำ, ทะล หรือมหาสมุทร ส่วนทะเลสาบแบบปิดจะเป็นทะเลสาบที่ไม่มีทางออกไหลลงแหล่งน้ำนั่นเอง

คณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์

คณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูป (Pattern)          แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสำคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้โดยใช้การสังเกต การวิเคราะห์ หาเหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุปอันเป็นที่ยอมรับได้

การแก้อสมการพหุนามหนึ่งตัวแปร

การแก้อสมการพหุนามหนึ่งตัวแปร จัดรูปอสมการให้ด้านหนึ่งเท่ากับ 0 ทำสัมประสิทธิ์ข้างหน้าให้เป็น + ทุกวงเล็บ และดีกรียกกำลังเลขคี่

สรุปสูตร – ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง และแนวดิ่ง

สรุปสูตร – ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรงและแนวดิ่ง  นิยามการเคลื่อนที่       1.1 ระยะทาง (Distance) จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่น รถยนต์ สัตว์ วัตถุตกในอากาศ พบว่าตำแหน่งของวัตถุมีการเปลี่ยนไปจากเดิม หรือกล่าวว่าวัตถุจะเลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะเรียกการเคลื่อนที่เช่นนี้ว่า การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง (translation motion) ถ้าเราทราบตำแหน่งเริ่มต้นเส้นทางการเคลื่อนที่และตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนที่ ก็จะได้ระยะทางจากความยาวตามเส้นทางการเคลื่อนที่นั้น

เลขเรื่องเอกนาม คือ อะไร

เลขเรื่องเอกนาม คือ อะไร?

เลขเรื่องเอกนาม คือ อะไร? สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.ต้น เอกนาม คือ อะไร เอกนาม คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปการคูณของค่าคงตัว กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เช่น 3, 3xy3, 5x + 3x เป็นต้น สัมประสิทธิ์ของเอกนาม หมายถึง ค่าคงตัวที่คูณอยู่กับตัวแปรของเอกนามนั้น เช่น 2×2  มีสัมประสิทธิ์เป็น2 3×9  มีสัมประสิทธิ์เป็น 3 ดีกรีของเอกนาม หมายถึง ผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรของเอกนามนั้น เช่น 5×1 y6 z4 จะมีดีกรีเท่ากับ 1 + 6+ 4  = 11 การบวก-ลบ เอกนาม คือ อะไร เอกนาม 2 เอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีสมบัติดังนี้ มีตัวแปรชุดเดียวกัน เลขชี้กำลังของตัวแปร ตัวเดียวกันของแต่ละเอกนามเท่ากัน เอกนามที่คล้ายกันสามารถหาผลบวก ผลลบในรูปผลสำเร็จได้ ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน =…

กระบวนการวิทยาการข้อมูล (DATA SCIENCE PROCESS)

กระบวนการวิทยาการข้อมูล (DATA SCIENCE PROCESS)

กระบวนการวิทยาการข้อมูล (DATA SCIENCE PROCESS) ขั้นตอนที่ 1 การตั้งคำถาม (ask an interesting question) ตั้งคำถามที่ตนเองสนใจ ? อะไร(What)  ที่ไหน(Where) เมื่อไร(When) ทำไม(Why) ใคร(Who)  อย่างไร(How) เป็นต้น

สรุปเนื้อหาสรุปเนื้อหาพาราโบลา(parabola) ม.3

สรุปเนื้อหาสรุปเนื้อหาพาราโบลา(parabola) ม.3

สรุปเนื้อหาสรุปเนื้อหา พาราโบลา (parabola) ม.3 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ y =  ax2+ bx + c เมื่อ a≠ 0      พาราโบลา. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่อง พาราโบลา. พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ … สรุป ลักษณะทั่วไปของกราฟพาราโบลา y =  ax2+ bx + c เมื่อ a ≠ 0 พาราโบลา คือ กราฟที่เป็นเส้นโค้ง ไม่เป็นเส้นตรง  สมการพาราโบลามี 5 แบบ ได้แก่ สมการพาราโบลาจะมีคุณสมบัติอยู่ 6 ข้อ คือ 1. จุดยอดคือ จุด (h,k) 2. ถ้า a > 0  กราฟพาราโบลาจะเปิดด้านบน(พาราโบลาจะหงาย)…

พีชคณิตระดับม.ต้น

พีชคณิตระดับม.ต้น

  พีชคณิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.1 จำนวนจริง ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้แทนปริมาณต่างที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในยุคเริ่มแรกเรารู้จักจำนวนที่มีลักษณะเต็มหน่วยที่เป็นปริมาณเชิงประจักษ์ในธรรมชาติ ชุดจำนวนเหล่านี้ถูกนำมารวมกันเป็นเซตเรียกว่าเซตจำนวนนับ (Natural numbers) ต่อมามีการกำหนดเลขศูนย์ และจำนวนตรงกันข้ามกับจำนวนนับ จึงเรียกจำนวนสามกลุ่มนี้ใหม่ว่า จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ และจำนวนเต็มลบ เกิดเป็นเซตจำนวนเต็ม ต่อมามีการศึกษาปริมาณเชิงสัดส่วน (Ratio) ที่เกิดจากการแบ่งในลักษณะการหารกันระหว่าง