คณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม

คณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม

คณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม พหุนามคืออะไร พหุนาม ในคณิตศาสตร์ หมายถึง นิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและสัมประสิทธิ์ โดยใช้การดำเนินการแค่ การบวก การลบ การคูณ และการยกกำลังโดยที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบเท่านั้น ตัวอย่างของพหุนามตัวแปรเดียวที่มี x เป็นตัวแปร เช่น x2 − 4x + 7 ซึ่งเป็นพหุนามกำลังสอง

การวัด

การวัดทางคณิตศาสตร์

การวัด ความเป็นมาของการวัด   ความเป็นมาของการวัด    ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเรายังไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดรยะยะทาง เวลา พื้นที่ และปริมาตร การสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดของคนสมัยนั้นอาศัยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่ทำกันเป็นกิจวัตรเป็นเครื่องมือในการบอกระยะทาง เวลา พื้นที่ และปริมาตร ซึ่งเป็นการสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดที่ได้จากการสังเกตและการคาดคะเนอย่างหยาบๆ ทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการสื่อความหมายไม่ตรงกัน เช่นการสื่อความหมายเกี่ยวกับระยะทาง    – บ้านกำนันอยู่ห่างจากบ้านของเราประมาณสองคุ้งน้ำ

การแปลงทางเรขาคณิต 

คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต    1 การเลื่อนขนาน 2 การสะท้อน 3 การหมุน การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน

คณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนาน

คณิตศาสตร์ม.2 เรื่องเส้นขนาน เส้นตรงสองเส้นที่อยู่ระนาบเดียวกัน ขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกัน ระยะห่างระหว่างเส้นขนานจะเท่ากันเสมอ

สมบัติของจำนวนเต็ม -คณิตศาสตร์ออนไลน์

สมบัติของจำนวนเต็ม -คณิตศาสตร์ออนไลน์

สมบัติของจำนวนเต็ม  สมบัติการสลับที่ของจำนวนเต็ม เมื่อให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ สมบัติการสลับที่การบวก :  a + b = b + a สมบัติการสลับที่การคูณ :   a x b = b x a หมายเหตุในการจดจำ การลบไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ แต่น้องๆสามารถเปลี่ยนการลบให้อยู่ในรูปการบวกได้ และมันจะสามารถสลับที่กันได้ตามสมบัติการบวก เช่น     12 – 6   =   12 + (-6) ดังนั้น       12 – 6   =   (-6) + 12…

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้พบว่ามีหลากหลายทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดจักรวาล  โลก และการเกิดของระบบสุริยะในกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่เรียกว่า แกแลกซี ระบบสุริยะที่เราอาศัยนี้อยู่ในกลุ่มของแกแลกซี่ของเรา (our galaxy) ซึ่งก็คือทางช้างเผือกที่เราเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์ สมการค่าสัมบูรณ์                                                                                                   ทฤษฎีบทที่ใช้ในการแก้สมการ |x|=  y  ก็ต่อเมื่อ  x = y  หรือ  x =  -y