เรื่อง อสมการ

เรื่อง อสมการ

เรื่อง อสมการ แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ บทนิยาม  อสมการ  คือ  ประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์  <  , >  ,  ≤   ,  ≥     หรือ  ≠   แสดงความสัมพันธ์

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน  เลข ม.4 

ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ในรูปแบบแจกแจงสมาชิก สามารถทำได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การอ้างเหตุผลและตัวอย่าง

ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4

เรื่องที่เรียนเกี่ยวตรรกศาสตร์ ประพจน์ จะกล่าวถึงความหมายและลักษณะของสิ่งที่เป็นประพจน์ และสิ่งที่ไม่เป็นประพจน์ การเชื่อมประพจน์ จะนำประพจน์สองประพจน์ขึ้นไปมาดำเนินการ ซึ่งมี 5 การดำเนินการ ได้แก่ นิเสธ และ หรือ ถ้า…แล้ว… และ ก็ต่อเมื่อ

เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ม.4 เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา

เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร

คณิตศาสตร์ ม.3 เรียนอะไรบ้าง?

คณิตศาสตร์ ม.3 เรียนอะไรบ้าง?

คณิตศาสตร์ ม.3 เรียนอะไรบ้าง? เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่ของ สสวท. (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม บทที่ 2 เลขยกกำลัง บทที่ 3 จำนวนและตัวเลข บทที่ 4 สมการ อสมการและกราฟ บทที่ 5 พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม บทที่ 6 สมการกำลังสองและระบบสมการ บทที่ 7 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและตรีโกณมิติ บทที่ 8 เรขาคณิต บทที่ 9 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร บทที่ 10 สถิติ บทที่ 11 ความน่าจะเป็น บทไหนเรียนเทอมไหน? เนื้อหาของ ม.ต้น  ส่วนใหญ่เรียนตามหลักสูตรนี้ครับ มีบ้างที่บางโรงเรียนอาจจะเรียงลำดับบทเรียนต่างกัน หรือเสริมบางเรื่องเพิ่มให้กับนักเรียนอีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเทอม ดังนี้…

การเปลี่ยนแปลงพาราโบลาในฟังก์ชันกำลังสอง

การเปลี่ยนแปลงพาราโบลาในฟังก์ชันกำลังสอง ลักษณะทั่วไปบางประการของฟังก์ชันกำลังสอง 1 จุดยอด ความสมมาตร 1 เส้น ดีกรีสูงสุด (เลขชี้กำลังสูงสุด) ของฟังก์ชันคือ 2 กราฟเป็นพาราโบลา

สรุป ฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง   (Quadratic function)             ฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป    y   =   ax2 + bx + c   เมื่อ  a, b, c  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  และ  a ¹ 0   ซึ่งกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  เรียกว่า  พาราโบลา

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1)คู่อันดับ : เขียนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่  a เป็นสมาชิกตัวหน้า และ  b เป็นสมาชิกตัวคู่หลัง คู่อันดับสองคู่อันดับใดๆ จะเท่ากัน ก็ต่อเมื่อสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของทั้งสองคู่อันดับนี้เท่านั้น (a, b) = (c,d) เมื่อ a= c และ  b = d