Alevel EP5 เฉลยแนวข้อสอบ คณิตฯ A-level ตอนที่ 6 สถิติ

Alevel EP5: เฉลยแนวข้อสอบ คณิตฯ A-level 66 เรื่องสถิติ (Statistics)ตอนที่ 6

Alevel EP5: เฉลยแนวข้อสอบ คณิตฯ A-level 66 เรื่องสถิติ (Statistics)ตอนที่ 6 ข้อนี้เกี่ยวกับสถิติ โจทย์ให้ #boxplot มา จะต้องหา #ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และจะได้ดูเรื่อง #พิสัยระหว่างควอไทล์ ข้อนี้จะเป็นยังไงบ้าง ติดตามดูได้เลยครับ^^ ตอนที่หกของเฉลย #ข้อสอบ #คณิตศาสตร์ #alevel ปี66 ที่เพิ่งสอบกันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ เป็นปีแรกที่เปลี่ยนจาก #วิชาสามัญ เป็น A-Level และ #พี่อุ๋ย คัดข้อที่น่าสนใจมา #เฉลย ให้ดูแบบละเอียดกันเลย โดยเฉพาะน้องๆ #dek67 ที่กำลังเตรียมสอบ #TCAS67 #tcas68 พลาดไม่ได้ครับ การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 1.1 ความหมายของสถิติ ข้อมูลและข่าวสาร 1.1.1 สถิติ (Statistics) อาจพิจารณาได้ 3 ความหมาย คือ •  สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา…

สรุปสูตร ฟิสิกส์นิวเคลียร์

สรุปสูตร ฟิสิกส์นิวเคลียร์

สรุปสูตร ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สรุป 1. สรุปอนุภาค α มีประจุ + 2 , มีมวล 4 amu มีอัตราเร็ว 1/15 ความเร็วแสง มีอำนาจทะลุทะลวงน้อยกว่ารังสีอื่น

สรุปสูตร แคลคูลัสเบื้องต้น(calculus) ม.6

สรุปสูตร แคลคูลัสเบื้องต้น(calculus) ม.6 สรุปแคลคูลัส ม.6 – หาค่าลิมิต – ดิฟ อินทิเกรต – ความชันเส้นโค้ง – ฟังก์ชันเพิ่มลด – ค่าสูงสุดต่ำสุด – พื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้ง ปฏิยานุพันธ์ (Integrate) • อินทริกรัลไม่จ ากัดเขต • อินทริกรัลจ ากัดเขต • การหาพื ้นที่ใต้กราฟ

เอกซ์โพเนนเชียลลอการิทึม (exponential function)

เอกซ์โพเนนเชียลลอการิทึม (exponential function)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (exponential function) คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 2 “ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม” สถิติข้อสอบ TCAS สัดส่วนการออกข้อสอบบทนี้ ในปีที่ผ่านๆมา ทั้งใน PAT1 และ 9 วิชาสามัญ พบความถี่ในการออกข้อสอบสูงสุด โดยเฉลี่ยถึงประมาณ 3-4 ข้อในทุกปี ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แต่ได้มีนักคณิตศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่า  ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเป็น 1  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ ดังนี้

การใช้ How about / What about แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ How about / What about แตกต่างกันอย่างไร

การใช้ How about / What about แตกต่างกันอย่างไร How about / What about สองคำนี้ หน้าตาคล้ายกัน มีความหมายคล้ายกันหมายถึง แล้วสิ่งนี้นี่ What about และ How about สองคำนี้ ใช้ในตอนขึ้นต้นประโยคเพื่อแจ้งด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน โดยมีความหมายและตัวอย่างสถานการณ์ที่อยากยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างดังนี้

วิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ในภาษาอังกฤษ Who (ผู้ซึ่ง) ในกรณีที่ Who ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั้น Who จะใช้แทนที่คำนามที่เป็นคน ดังรูปประโยคต่อไปนี้ค่ะ      The lady who sits in front of you is my mother.      (ผู้หญิงที่นั่งหน้าคุณคือคุณแม่ของฉันเอง) Whose (ของผู้ซึ่ง) คำว่า Whose จะต้องตามด้วยนามเสมอ โดยจะทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ ดูตัวอย่างดังรูปประโยคต่อไปนี้      I know the man whose passport was lost.      (ฉันรู้จักกับผู้ชายคนที่พาสปอร์ตหายคนนั้น) Whom  (ผู้ซึ่ง) แม้ว่า Whom จะมีความหมายเหมือน Who แต่ก็ทำหน้าที่แตกต่างจาก Who โดย Whom…

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.ต้น (Trigonometry Ratios)

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.ต้น (Trigonometry Ratios)

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.ต้น (Trigonometry Ratios) 1. ความหมายของตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติหมายถึง วิทยาศาสตร์วิเคราะห์(Analytic Science) จุดเริ่มตน้ของวิชาน้ีเริ่มในศตวรรษที่ 17หลังจากได้พัฒนาสัญลักษณ์ของพีชคณิตตรีโกณมิติหมายถึง เรขาคณิตที่เกี่ยวก ับดาราศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการวัดมุม ต้นก าเนิดวิชานี้ อาจจะขั้นอยทที่ผลงานของ ฮิปพาร์คัส (Hipparchus)ตรีโกณมิติหมายถึงการวัดรูปสามเหลี่ยมต้นก าเนิดวิชาน้ีอาจมีมานานราว 2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ